ផលិតផល

រ៉កស្ទូចនីឡុង

  • រទេះរុញ Nylon លក់ក្តៅ

    រទេះរុញ Nylon លក់ក្តៅ

    រ៉កនីឡុងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍លើកផ្សេងៗជាផ្នែកនៃប៉មស្ទូច ដោយផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗនូវរ៉កដែកចាស់ៗជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់វា។រ៉កនីឡុងអាចដើរតួនាទីនៃការរំអិលដោយខ្លួនឯងសម្រាប់គោលបំណងនៃការជំនួសដែកជាមួយប្លាស្ទិក